Zezwolenie na pracę

Przygotowujemy kompletne wnioski na Zezwolenie na pracę, dzięki temu pracodawca otrzymuje dokument bez zbędnej zwłoki.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

W imieniu pracodawców składamy wnioski na Zezwolenie na prace dla Cudzoziemców. Naszym zadaniem jest zaproponowanie najlepszego rozwiązania dla pracodawcy w celu legalnego zatrudnienia pracownika, przygotowanie dokumentów oraz złożenie ich w odpowiednim urzędzie. W trakcie postepowania nasi pracownicy pełnią rolę pełnomocnika, którego zadaniem jest reprezentowanie firmy oraz kontakt z Urzędem w celu szybkiego załatwienia sprawy.

W przypadku toczącego się jednocześnie postępowania na Kartę Pobytu dla Cudzoziemca – Zezwolenie na pracę służy do zalegalizowania pracy w czasie oczekiwania na Kartę Pobytu. Celem takiego działania jest zapewnienie pracodawcy ciągłości legalnego zatrudnienia Cudzoziemca w okresie oczekiwanie na pobyt czasowy i prace cudzoziemca – Kartę Pobytu. Zezwolenie na pracę jest również wydawane w celu wydania wizy pracowniczej.

Typy zezwoleń na prace

typu A, gdy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

typu B, gdy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,

typu C, gdy wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,

typu D, gdy wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),

typu E, gdy wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4

Najczęściej wykonywanym zezwoleniem jest zezwolenie typu A

Zezwolenie na pracę typ A

Zezwolenie na pracę typ A jest wymagane, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na podstawie wniosku podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. 

Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jest organem właściwym do wydania zezwolenia na pracę. Okres ważności pozwolenia jest zawsze wskazany w dokumencie a jego maksymalny okres to 3 lat. 

Nadmienić trzeba, że wiza wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie w/w zezwolenia typu A będzie wydana na maksymalny okres jednego roku. Tak więc zezwolenie może być trzy krotnie wykorzystane do uzyskania wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Motli Business Consulting może się pochwalić ogromnym doświadczeniem w zakresie obsługi firm dla których wyrabiamy zezwolenia na prace. Nasi klienci są zawsze traktowani priorytetowo, wnioski składane przez naszych pełnomocników są kompletne co ułatwia urzędom wojewódzkim szybkie wydawanie decyzji.