Wejście na wniosek

Jeżeli został złożony wniosek na Kartę Pobytu lub Zezwolenie na pracę i nic się w sprawie nie wydarzyło możemy pomóc dokończyć postępowanie.

Jak długo czekasz na decyzję?

Oferujemy również usługę tzw. „wejścia na wniosek” jeżeli wniosek na Kartę Pobytu lub Zezwolenie na pracę został już złożony, ale cudzoziemiec lub pracodawca nie otrzymał decyzji ani żadnej korespondencji z Urzędu, możemy po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa rozpocząć opiekę nad takimi wnioskiem do momentu wydania decyzji. Po uzyskaniu pełnomocnictwa nasza firma staje się reprezentantem cudzoziemca lub pracodawcy w sprawie.

Od tego momentu to my kontaktujemy się z Urzędem, inspektorem, uzupełniamy braki w dokumentach, składamy ponaglenia i skarg do Sądu w celu wydania decyzji.

Dokończenie postępowania

 

Bardzo dużą niedogodnością dla cudzoziemca i jego pracodawcy jest fakt, że postępowania na Pobyt czasowy i pracę (Kartę Pobytu) oraz zezwolenia na pracę trwają bardzo długo. Często wynika to z faktu bardzo dużej rotacji pracowników w Urzędach Wojewódzkich, dużej ilości wniosków jak również skomplikowania całej procedury. Do trudnej sytuacji dochodzi również w momencie, gdy cudzoziemiec składa wniosek na pobyt czasy i prace za pośrednictwem poczty. Taka forma złożenia wniosku jest od początku obarczona brakami formalnymi takimi jak: osobiste stawiennictwo, brak złożonych dokumentów za zgodność z oryginałem, brak okazanego oryginału dokumentu podróży – paszportu.  W/w braki uniemożliwiają wszczęcie postępowania oraz wydanie pozytywnej decyzji. 

Wnioski nieposiadjące inspektora prowadzącego, posiadające zaś braki formalne procedowane są bardzo długo a czas oczekiwania na decyzje może przekroczyć nawet dwa lata.

Dlatego Motli Business Consulting stara się wyjść naprzeciw swoi klientom i doprowadzić takie postepowanie do pozytywnej decyzji w możliwie najkrótszym czasie.