Zaproszenie dla cudzoziemca

Warunkiem możliwości zaproszenia cudzoziemca do Polski jest potwierdzenie, że osoba zapraszająca posiada odpowiednie środki finansowe i jest w stanie pokryć koszty pobytu (m.in. wyżywienia, zakwaterowania) na terytorium Polski.

Zaproszenie cudzoziemca do Polski

Warunkiem możliwości zaproszenia cudzoziemca do Polski jest potwierdzenie, że osoba zapraszająca posiada odpowiednie środki finansowe i jest w stanie pokryć koszty pobytu (m.in. wyżywienia, zakwaterowania) na terytorium Polski.

Na podstawie zaproszenia cudzoziemca może ubiegać się o wizę. 

Ważność dokumentu jest określana przez zapraszającego, ale nie może wynosić więcej niż 1 rok.

Dokumenty potrzebne do jego uzyskania: 

-potwierdzeń posiadania środków finansowych 

-tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

-kopia dokumentu tożsamości zapraszającego 

-opłata skarbowa

Kto może być zapraszającym?

– obywatel (oraz członkowie jego rodziny) następujących krajów: Polski, Szwajcarii, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

– cudzoziemiec, który przed wystawieniem zaproszenia przebywał w sposób    nieprzerwany i legalny na terytorium RP przez co najmniej 5 lat;

–   cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt stały;

–   osoba prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

Jak uzyskać zaproszenie dla cudzoziemca?

Aby otrzymać zaproszenia dla cudzoziemca, pracodawca lub inna uprawniona osoba muszą wystąpić z wnioskiem o wpisanie przyszłego pracownika do ewidencji zaproszeń. 

– Wypełniony formularz należy złożyć do właściwego wojewody – pod który podlega miejsce zamieszkania zapraszającego lub siedziba zakładu pracy. 

– We wniosku należy wyszczególnić okres, na jaki pracodawca lub osoba fizyczna planuje zaprosić obcokrajowca do Polski

– Opłata za wpis do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł