Ponaglenia, skargi, odszkodowania

Jeżeli postępowanie na Kartę Pobytu lub Zezwolenie na pracę trwa ponad okres przewidziany w KPA należy się odszkodowanie za przewlekłość lub bezczynność organu.

Motli Business Consulting Sp. Z O.O. może w imieniu cudzoziemca lub pracodawcy złożyć ponaglenie lub skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przewlekłość lub bezczynność postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji na pobyt czasowy lub zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Efektem naszej pracy jest uzyskanie przez cudzoziemca lub pracodawcę decyzji  i odszkodowania za nieterminowe wydanie decyzji a co za tym idzie narażenie na utratę płynności finansowej cudzoziemca lub pracodawcę. 

Motli Business Consulting Sp. Z O.O. może pochwalić się dużą skutecznością w w/w postępowaniach oraz sprawnym działaniem w na rzecz swoich klientów.

Odszkodowanie za nieterminowe załatwienie sprawy

Aby uzyskać odszkodowanie za zwłokę w rozpatrywaniu postępowania należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim wniosek nie powinien posiadać braków formalnych – muszą być one uzupełnione w trakcie postępowania, aby organ wydający nie miał podstawy do wydania decyzji bez rozpoznania. Następnym warunkiem jest okres trwania postępowania, nie jest zasadne ponaglać organ po miesiącu czy dwóch, ponieważ KPA przewiduje czas rozpatrzenia wniosku nawet do 3 miesięcy. Kolejnym warunkiem jest złożenie ponaglenia – jeżeli natomiast organ administracji w ciągu 30 dni nie wyda decyzji lub nie uzasadni powodu dal którego postępowanie nie zostało zakończone wtedy może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniając wysokość odszkodowania.

Wysokość odszkodowania jest ustalane przez skład sędziów orzekających w sprawie.

Firma Motli Business Consulting w ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje swoich klientów we wszystkich wyżej wymienionych postępowaniach. Jednocześnie możemy się pochwalić bardzo dużą skutecznością w uzyskiwaniu decyzji i odszkodowań wykorzystując w/w możliwości przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Skarga na Wojewodę

Skarga na bezczynność lub przewlekłość organu do WSA

Skargę na bezczynność lub przewlekłość danego organu wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody. Skargę kieruje się wtedy, gdy pomimo wniesienia wcześniejszego ponaglenia postępowanie nadal trwa. Warto dodać, że sposobność wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłość organu do WSA jest unormowana w Kodeksie postępowania administracyjnego a Wojewoda ma 30 dni na przekazanie zgromadzonych dokumentów cudzoziemca do WSA. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, to czas ten może ulec znacznemu przedłużeniu – do 60 dni. Organ powinien udzielić informacji, czy faktycznie nastąpił brak działania ze strony administracji, czy też pojawiło się zbyt długie prowadzenie konkretnych czynności. Warto dodać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny może na wniosek jednej ze stron postępowania lub bezpośrednio              z urzędu wydać werdykt o zasądzeniu odszkodowania na rzec Cudzoziemca za zwłokę w wydaniu decyzji.

Motli Business Consulting skutecznie złożyło ponad 800 skarg z których większość skutkowało pozytywna decyzją oraz odszkodowaniem finansowym dla cudzoziemca. 

Skarga na opieszałość urzędu – czego może dotyczyć?

Sytuacji, w których dany organ administracyjny przedłuża dane postępowanie lub nie podejmuje w nim żadnych czynności jest wiele. Skarga na opieszałość urzędu może być złożona m.in. w sprawach:

– związanych z brakiem wydania określonego aktu czy odpisu,

– przekroczenia terminu wydania, 

– pozwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca, 

– opieszałości w kwestii udzielenia informacji publicznej 

Ponaglenie o wydanie decyzji

Ponaglenie przysługuje stronie w postępowaniu administracyjnym. Wnosi się je, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Obowiązkiem urzędów administracji publicznej jest załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki (jak najszybciej). Tak powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę postępowania (np. wnioskodawcę).

Również bez zbędnej zwłoki muszą być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane urzędowi, który prowadzi postępowanie.

Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego to powinna być zakończona nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania. Jeśli sprawa jest skomplikowana to powinna być załatwiona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia. Termin na zakończenie spraw odwoławczych wynosi miesiąc od otrzymania odwołania. Jeśli Twoja sprawa jest rozstrzygana w postępowaniu uproszczonym to powinna się zakończyć niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od wszczęcia.

W niektórych przypadkach mogą być szczególne przepisy, które regulują długość załatwienia sprawy.